Quyết định về việc công bố công khai điều chỉnh dự toán thu – chi quản lý dự án năm 2023 của Ban Quản lý bảo trì đường bộ

GIÁM ĐỐC BAN QUẢN LÝ BẢO TRÌ ĐƯỜNG BỘ

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 25/6/2015;
Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21/12/2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách Nhà nước;
Căn cứ Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15/6/2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện công khai ngân sách đối với đơn vị dự toán ngân sách, các tổ chức được ngân sách Nhà nước hỗ trợ;
Căn cứ Thông tư số 90/2018/TT-BTC ngày 28/9/2018 của Bộ Tài chính về sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 61/2017/TT-BTC hướng dẫn về công khai ngân sách đối với đơn vị dự toán ngân sách, các tổ chức được ngân sách Nhà nước hỗ trợ;
Căn cứ Quyết định số 179/QĐ-UBND ngày 26/01/2022 về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý bảo trì đường bộ trực thuộc Sở Giao thông vận tải Sơn La;
Căn cứ Quyết định số 623/QĐ-SGTVT ngày 29/12/2023 của Sở Giao thông vận tải về việc điều chỉnh dự toán thu – chi quản lý dự án năm 2023 của Ban Quản lý bảo trì đường bộ;
Xét đề nghị của Trưởng phòng Kế hoạch – Tổng hợp.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố công khai số liệu điều chỉnh dự toán thu – chi quản lý dự án năm 2023 của Ban Quản lý bảo trì đường bộ (chi tiết theo Biểu số 02 kèm theo).
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.
Điều 3. Trưởng phòng Kế hoạch – Tổng hợp; Kế toán trưởng; Tổ trưởng Tổ Website chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Chi tiết tải tại đây.

QĐ 04