CƠ CẤU TỔ CHỨC

25/05/2022 trungkiensla 0

1. Lãnh đạo Ban gồm:Giám đốc và không quá 02 Phó Giám đốc – Giám đốc: Chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở Giao thông […]