Quyết định về việc công nhận kết quả tuyển dụng viên chức Ban Quản lý bảo trì đường bộ năm 2024

GIÁM ĐỐC BAN QUẢN LÝ BẢO TRÌ ĐƯỜNG BỘ

         Căn cứ Luật Viên chức năm 2010; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức năm 2019;
         Căn cứ Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức;
         Căn cứ Nghị định số 85/2023/NĐ-CP ngày 07/12/2023 của Chính phủ quy định về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức;
          Căn cứ Thông tư số 06/2020/TT-BNV ngày 02/12/2020 của Bộ Nội vụ ban hành quy chế tổ chức thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, thi nâng ngạch công chức, thi hoặc xét tuyển thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức; nội quy thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, thi nâng ngạch công chức, thi hoặc xét tuyển thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức;
          Căn cứ Quyết định số 09/2021/QĐ-UBND ngày 26/5/2021 của UBND tỉnh Sơn La ban hành quy định phân cấp quản lý biên chế, cán bộ, công chức, viên chức, lao động hợp đồng trong các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập, doanh nghiệp nhà nước trên địa bàn tỉnh Sơn La;
          Căn cứ Kế hoạch tuyển dụng viên chức số 530/KH-BQLBT ngày 08/4/2024 của Ban Quản lý bảo trì đường bộ;
           Theo đề nghị của Hội đồng tuyển dụng viên chức tại Tờ trình số 23/TTrHĐTD ngày 23/5/2024, kèm theo báo cáo số 22/BC-HĐTD ngày 23/5/2024.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công nhận kết quả tuyển dụng viên chức Ban Quản lý bảo trì đường bộ năm 2024 đối với 04 thí sinh, trong đó:
– Số thí sinh trúng tuyển: 04 người.
– Số thí sinh không trúng tuyển: 0 người.
(Có danh sách kèm theo)
Điều 2. Giao Hội đồng tuyển dụng viên chức niêm yết công khai kết quả tuyển dụng tại trụ sở Ban Quản lý bảo trì đường bộ; đăng tải trên Trang thông tin điện tử của Ban QLBT đường bộ và thông báo tới thí sinh dự tuyển theo quy định.
Điều 3. Hội đồng tuyển dụng viên chức, các phòng chuyên môn thuộc Ban và cá nhân có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
Xem chi tiết: tại đây.

73-quyet dinh cong nhan ket qua tuyen dung vien chuc_banhanh