CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN

1. Vị trí, chức năng của Ban Quản lý bảo trì đường bộ

1. Ban Quản lý bảo trì đường bộ (sau đây gọi tắt là Ban) là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Giao thông vận tải Sơn La (Sở GTVT), có tư cách pháp nhân, có con dấu, được mở tài khoản riêng tại Kho bạc Nhà nước và ngân hàng theo quy định của pháp luật.

2. Ban Quản lý bảo trì đường bộ làm đại diện hoặc thực hiện một số chức năng, nhiệm vụ quyền hạn của Sở Giao thông vận tải thực hiện nhiệm vụ quản lý Nhà nước đối với công tác quản lý bảo trì đường bộ các tuyến đường tỉnh và quốc lộ được Bộ Giao thông vận tải ủy quyền quản lý trên địa bàn tỉnh Sơn La, bao gồm: Công tác quản lý, bảo dưỡng thường xuyên, công tác khắc phục hậu quả thiên tai, sửa chữa đột xuất, sửa chữa định kỳ. Tổ chức xây dựng hệ thống thông tin, dữ liệu đường bộ, tài sản hạ tầng để phục vụ công tác quản lý.

2. Nhiệm vụ, quyền hạn của Ban

1. Thực hiện nhiệm vụ quyền hạn của Sở GTVT giao trong công tác quản lý, bảo trì tài sản kết cấu hạ tầng (KCHT) giao thông đường bộ; quản lý bảo vệ đất của đường bộ, hành lang an toàn đường bộ và nhiệm vụ khác theo quy định của Luật xây dựng, Luật Giao thông đường bộ và các Nghị định, Thông tư hướng dẫn có liên quan. Cụ thể như sau:

1.1. Thực hiện Tuần kiểm đường bộ trên các tuyến đường được giao trực tiếp quản lý theo quy định của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải;

1.2. Thực hiện các quy định về quản lý, bảo vệ KCHT giao thông đường bộ. Phối hợp với các phòng chức năng thuộc Sở GTVT, chính quyền địa phương và các cơ quan, đơn vị có liên quan để quản lý bảo vệ đất của đường bộ, xử lý vi phạm hành lang an toàn đường bộ. Tham gia công tác giải tỏa, cưỡng chế vi phạm việc quản lý, sử dụng kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ. Kiểm tra, quản lý thực hiện theo cấp phép thi công đối với các công trình trong phạm hành lang an toàn đường bộ.

1.3. Tổ chức kiểm tra, rà soát, đề xuất kế hoạch bảo trì hàng năm;

1.4. Tổ chức thực hiện các bước công việc được Sở GTVT giao trong công tác chuẩn bị đầu tư về quản lý, bảo trì công trình đường bộ, bao gồm: Tổ chức lập, trình thẩm định, phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật hoặc dự án sửa chữa công trình đường bộ; tổ chức lập, trình duyệt dự toán bảo dưỡng thường xuyên công trình đường bộ; 

1.5. Tổ chức lựa chọn nhà thầu; thực hiện nhiệm vụ được Sở GTVT giao trong việc ký kết hợp đồng với nhà thầu thực hiện quản lý, bảo trì công trình, nhà thầu vận hành công trình;

1.6. Tổ chức quản lý hợp đồng, kiểm tra, giám sát, nghiệm thu và thực hiện  thanh toán hợp đồng theo thẩm quyền được được Sở GTVT giao. Lập, trình quyết toán công trình bảo trì hoàn thành theo quy định;

1.7. Xử lý đối với các kiến nghị của đơn vị bảo dưỡng thường xuyên, vận hành khai thác công trình đường bộ về khắc phục hư hỏng, xuống cấp, sự cố, nguy cơ sự cố công trình, xử lý điểm đen, điểm tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông; việc quản lý, sử dụng kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ;

1.8. Tổ chức ứng, trực công tác phòng chống thiên tai, công tác đảm bảo giao thông; kiểm tra, đôn đốc nhà thầu bảo trì thực hiện khắc phục hậu quả thiên tai và các sự cố bất khả kháng khác; phối hợp thực hiện phương án phân luồng giao thông khi cần thiết theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền;

1.9. Tổ chức quản lý, bảo quản các kho vật tư, thiết bị dự phòng phục vụ cho việc khắc phục hậu quả thiên tai và các sự cố bất khả kháng khác;

1.10. Quản lý, cập nhật thường xuyên và cung cấp thông tin, dữ liệu đường bộ theo quy định; Lập, lưu trữ hồ sơ; báo cáo tình hình quản lý, sử dụng đối với tài sản hạ tầng đường bộ theo quy định; Thống kê, cập nhật dữ liệu về tài sản hạ tầng đường bộ;

1.11. Thực hiện quyền hạn, nghĩa vụ của Chủ đầu tư trong phạm vi được được Sở GTVT giao nhiệm vụ;

1.12. Thực hiện nhiệm vụ khác khi được Giám đốc Sở giao.

2. Kinh phí hoạt động: Kinh phí quản lý dự án (phần được sử dụng) và các nguồn thu hợp pháp từ các hoạt động khác theo quy định.

3. Cơ sở vật chất: Tiếp nhận cơ sở vật chất Sở Giao thông vận tải giao, quản lý sử dụng theo quy định.

4. Mối quan hệ công tác: Ban Quản lý bảo trì đường bộ chịu sự chỉ đạo và kiểm tra trực tiếp, toàn diện của Giám đốc Sở GTVT, đồng thời chịu sự quản lý Nhà nước của các cơ quan có thẩm quyền theo quy định; được chủ động quan hệ, phối hợp với các cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan để thực hiện nhiệm vụ.