CƠ CẤU TỔ CHỨC

1. Lãnh đạo Ban gồm:Giám đốc và không quá 02 Phó Giám đốc

– Giám đốc: Chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở Giao thông vận tải và trước pháp luật về toàn bộ hoạt động của Ban.

– Phó Giám đốc: Là người giúp Giám đốc quản lý một số lĩnh vực, chịu trách nhiệm trước Giám đốc Ban và trước pháp luật về nhiệm vụ được phân công. Khi Giám đốc vắng mặt được ủy quyền 01 Phó Giám đốc điều hành hoạt động của đơn vị.

– Việc bổ nhiệm, miễn nhiệm, điều động, luân chuyển, khen thưởng, kỷ luật cho từ chức, nghỉ hưu và thực hiện chế độ, chính sách đối với Giám đốc, Phó Giám đốc Ban do Giám đốc Sở Giao thông vận tải quyết định theo quy định và theo phân cấp của Ủy ban nhân dân tỉnh.

2. Các phòng chuyên môn thuộc Ban gồm:

2.1. Phòng Kế hoạch -Tổng hợp: Gồm Trưởng phòng, 01 (một) Phó Trưởng phòng và các viên chức theo chức năng nhiệm vụ, vị trí việc làm.

2.2. Phòng Quản lý, bảo trì: Gồm Trưởng phòng, không quá 02 (hai) Phó Trưởng phòng và các viên chức theo chức năng nhiệm vụ, vị trí việc làm.

– Trưởng phòng: Phụ trách chung, chịu trách nhiệm trước Giám đốc Ban và trước pháp luật về toàn bộ hoạt động của phòng.

– Phó Trưởng phòng: Giúp việc Trưởng phòng, chịu trách nhiệm trước Trưởng phòng và trước Ban Giám đốc về nhiệm vụ được phân công.

– Việc bổ nhiệm, miễn nhiệm Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng chuyên môn do Giám đốc Ban quyết định sau khi có ý kiến bằng văn bản của Sở Giao thông vận tải.