Quyết định Về việc công bố công khai dự toán thu, chi Quản lý dự án năm 2023

GIÁM ĐỐC BAN QUẢN LÝ BẢO TRÌ ĐƯỜNG BỘ

Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước;
Căn cứ Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15/6/2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện công khai ngân sách đối với đơn vị dự toán ngân sách, các tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ;
Căn cứ Thông tư số 90/2018/TT-BTC ngày 28/9/2018 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 61/2017/TT-BTC;
Căn cứ Quyết định số 536/QĐ-SGTVT ngày 17/11/2023 của Sở Giao thông vận tải Sơn La giao nhiệm vụ và duyệt bổ sung dự toán chi quản lý dự án năm 2023 để thực hiện kiểm định chất lượng công trình: Sửa chữa hư hỏng nền, mặt đường đoạn Km467+796-Km472, Km477-Km480 và Km486-Km487 (xã Cò NòiChiềng Lương-Phiêng Pằn), QL.37, tỉnh Sơn La Đơn vị: Ban Quản lý bảo trì đường;
Xét đề nghị của Trưởng phòng Kế hoạch – Tổng hợp.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố công khai số liệu dự toán thu, chi Quản lý dự án năm 2023. Đơn vị: Ban Quản lý bảo trì đường bộ (chi tiết theo Biểu số 02 kèm theo).
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.
Điều 3. Trưởng phòng Kế hoạch – Tổng hợp; Kế toán trưởng; Tổ trưởng Tổ Website tổ chức thực hiện Quyết định này./.
Chi tiết tải tại đây.

signed-signed-signed-153_qd cong khai du toan chi phi kiem dinh chat luong cong trinh