Quyết định Về việc công bố công khai dự toán thu, chi Ngân sách nhà nước năm 2023

GIÁM ĐỐC BAN QUẢN LÝ BẢO TRÌ ĐƯỜNG BỘ

Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước;
Căn cứ Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15/6/2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện công khai ngân sách đối với đơn vị dự toán ngân sách, các tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ;
Căn cứ Thông tư số 90/2018/TT-BTC ngày 28/9/2018 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 61/2017/TT-BTC;
Căn cứ Quyết định số 525/QĐ-SGTVT ngày 15/11/2023 của Sở Giao thông vận tải Sơn La về việc điều chỉnh kế hoạch bảo trì hệ thống đường tỉnh năm 2023;
Xét đề nghị của Trưởng phòng Kế hoạch – Tổng hợp.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố công khai số liệu dự toán thu, chi Ngân sách nhà nước thực hiện nhiệm vụ quản lý, bảo trì hệ thống đường tỉnh năm 2023. Đơn vị: Ban Quản lý bảo trì đường bộ (chi tiết theo Biểu số 02 kèm theo).
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.
Điều 3. Các phòng: Kế hoạch – Tổng hợp, Quản lý bảo trì; Kế toán trưởng; Tổ trưởng Tổ Website tổ chức thực hiện Quyết định này./.
Chi tiết tải tại đây.

signed-signed-signed-152_qd cong khai du toan dp 2023