Kế hoạch Tuyển dụng viên chức năm 2024 của Ban Quản lý bảo trì đường bộ

Căn cứ Công văn số 918/SGTVT-VP ngày 24/3/2024 của Sở GTVT về việc cho phép tuyển dụng viên chức năm 2024.
Căn cứ tình hình thực hiện nhiệm vụ của Ban QLBT đường bộ năm 2024 và các năm tiếp theo, Ban QLBT đường bộ ban hành Kế hoạch tuyển dụng viên chức năm 2024 như sau:

Chi tiết tải về: Tại đây.

530-kh tuyen vien chuc_2024 (1)