Thông Báo Triệu tập thí sinh tham dự vòng 2; Danh mục tài liệu ôn thi; thời gian, địa điểm tổ chức thi vòng 2 (vòng vấn đáp) kỳ tuyển dụng viên chức Ban Quản lý bảo trì đường bộ năm 2024

          Căn cứ Quyết định số 67/QĐ-BQLBT ngày 13/5/2024 của Ban Quản lý bảo trì đường bộ về việc phê duyệt danh sách thí sinh đủ điều kiện tham dự vòng 2 (vòng vấn đáp) kỳ tuyển dụng viên chức năm 2024; Quyết định số 68/QĐ-BQLBT ngày 13/5/2024 của Ban Quản lý bảo trì đường bộ về việc phê duyệt danh mục tài liệu ôn thi vòng 2 (vòng vấn đáp) kỳ tuyển dụng viên chức năm 2024.

          Hội đồng tuyển dụng viên chức thông báo triệu tập thí sinh tham dự vòng 2 (vòng vấn đáp), danh mục tài liệu ôn thi, thời gian, địa điểm tổ chức vấn đáp tuyển dụng viên chức năm 2024, như sau:

Nội dung chi tiết tại đây: Tại đây

09-tb trieutap_danhmucvatgxettuyen