Báo cáo Công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách nhà nước địa phương Quý I năm 2024

Căn cứ các Thông tư của Bộ Tài chính: Số 61/2017/TT-BTC ngày 15/6/2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn về công khai ngân sách đối với các đơn vị dự toán ngân sách, tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ; số 90/2018/TT-BTC ngày 28/9/2018 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 61/2017/TT-BTC.

Ban Quản lý bảo trì (QLBT) đường bộ xin báo cáo công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách nhà nước địa phương Quý I năm 2024 với các nội dung sau:

Chi tiết tải về tại đây:

546