Tuyên truyền, phổ biến các văn bản pháp luật mới được Quốc hội khóa XV thông qua tại kỳ họp thứ 5

Thực hiện Kế hoạch số 2927/KH-SGTVT ngày 21/9/2023 của Sở GTVT Sơn La về tuyên truyền, phổ biến các văn bản pháp luật mới. Ban QLBT đường bộ đăng tải các Luật được Quốc hội khóa XV thông qua tại kỳ họp thứ 5 như sau:

STT Tên Luật Ngày thông qua Ngày có hiệu lực thi hành Tệp đính kèm
1 Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng 20/6/2023 01/7/2023 Tải về
2 Luật Đấu thầu 23/6/2023 01/01/2024 Tải về
3 Luật Giá 19/6/2023 01/7/2024 Tải về
4 Luật Giao dịch điện tử 22/6/2023 01/7/2024 Tải về
5 Luật Hợp tác xã 20/6/2023 01/7/2023 Tải về
6 Luật Phòng thủ dân sự 10/11/2022 01/7/2023 Tải về
7 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Công an nhân dân 20/6/2023 01/7/2023 Tải về
8 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam và Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam 24/6/2023 15/8/2023 Tải về