Quyết định về việc công bố công khai dự toán thu, chi Quản lý dự án năm 2024

GIÁM ĐỐC BAN QUẢN LÝ BẢO TRÌ ĐƯỜNG BỘ

Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước;
Căn cứ các Thông tư của Bộ Tài chính: số 61/2017/TT-BTC ngày 15/6/2017 hướng dẫn thực hiện công khai ngân sách đối với đơn vị dự toán ngân sách, các tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ; số 90/2018/TT-BTC ngày 28/9/2018 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 61/2017/TT-BTC;
Căn cứ Quyết định số 35/QĐ-SGTVT ngày 15/01/2024 của Sở Giao thông vận tải Sơn La về việc phê duyệt dự toán thu, chi Quản lý dự án năm 2024 của Ban Quản lý bảo trì đường bộ;
Căn cứ Quyết định số 15/QĐ-BQLBT ngày 30/01/2024 của Ban Quản lý bảo trì đường bộ về việc phê duyệt dự toán chi tiết thu, chi quản lý dự án năm 2024 của Ban Quản lý bảo trì đường bộ;
Xét đề nghị của Trưởng phòng Kế hoạch – Tổng hợp.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố công khai số liệu dự toán thu, chi Quản lý dự án năm 2024 của Ban Quản lý bảo trì đường bộ (chi tiết theo Biểu số 02 kèm theo).
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.
Điều 3. Các phòng: Kế hoạch – Tổng hợp; Kế toán trưởng; Tổ trưởng Tổ Website tổ chức thực hiện Quyết định này./.

Chi tiết tải tại đây.

QĐ về việc công bố công khai dự toán thu, chi năm 2024